លោក អុឹង សុទ្ធី

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ ប្រធានការិយាល័យមេធាវី ប៊ីអេនជី (BNG Legal) និងអាជ្ញាកណ្តាលការងារ។

 

ប្រវត្ដិសង្ខេប៖ ធ្វើការនៅក្នុងមុខតំណែងផ្សេងៗ ក្នុងកិច្ចការសាធារណៈ (ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) និងតួនាទីផ្សេងៗក្នុងវិស័យ​ច្បាប់។ ឯកទេសច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ។

 

កំរិតវប្បធម៌៖  សញ្ញាប្រ័តបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ នៃសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt ប្រទេសអូស្ដ្រាលី។ បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ (កម្មវិធីសហការផ្នែកច្បាប់រួមគ្នា រវាង វិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងកម្ពុជា និង សាកលវិទ្យាល័យសេនហ្វ្រេនស៊ីស្កូ San Franciso សហរដ្ឋអាមេរិក។ ឱសថការីឧត្ដម (មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ដ្រ ទន្ដសាស្ដ្រ  និងឱសថសាស្ដ្រភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា)។

 

ភាសា៖ ខ្មែរ អង់គ្លេស បារាំង