អាជ្ញាកណ្ដាល លីវ សុវណ្ណា

មុខងារបច្ចុប្បន្នៈ       មេធាវី

 

ប្រវត្ដិសង្ខេបៈ មេធាវីធ្វើការនៅក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា។ ស្ថាបនិក និងជាអតីតអនុ
ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពខ្មែរ។ តំណាងឱ្យសហព័ន្ធសហជីពខ្មែរ ក្នុងការដោះ ស្រាយវិវាទការងារ និងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សមាជិកសហជីព។ អតីតអ្នកច្បាប់ ការពារសិទ្ធិនៃអង្គការហ្វឹកហ្វឺន សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ។

 

កំរិតវប្បធម៌ៈ  បរិញ្ញាប្រ័តច្បាប់ជាន់ខ្ពស់ (សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា)។ បរិញ្ញាប្រ័តច្បាប់ (សាលាអប់រំ វិជ្ជាជីវៈមេធាវីប្រទេសកម្ពុជា)។

 

ភាសាៈ         ខ្មែរ