អាជ្ញាកណ្តាល អ៊ុក រី

មុខងារបច្ចុប្បន្នៈ       ដៃគូរការិយាល័យមេធាវី Bou, Nou, Ouk & Partners Law Firm។

 

ប្រវត្ដិសង្ខេបៈ សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អតីតទីប្រឹក្សាច្បាប់ (ក្រុមហ៊ុន Dirksen Flipse Doran & Le – DFDL)។ មេធាវីនៅ ការិយាល័យច្បាប់មេគង្គហ្គ្រុប (Mekong Law Group)។ មេធាវីតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៧ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្ដោតទៅលើកិច្ចសន្យា និងសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នានា ការស្រាវជ្រាវច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ហើយនិងដំណោះស្រាយវិវាទការងារ និងវិវាទពាណិជ្ជកម្ម។ មេធាវី និង ស្មាក្ដីមេធាវីនៅក្នុងតុលាការកំពូល ប្រទេសញូស្ស៊ីទ្បេន។

 

កំរិតវប្បធម៌ៈ  បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ (ប្រទេសអូស្ដ្រាលី)។ បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ និងបរិញ្ញាបត្រ
វិទ្យាសាស្ដ្រ  សេដ្ឋកិច្ច (ប្រទេសញូស្ស៊ីទ្បេន)។

 

ភាសាៈ         ខ្មែរ អង់គ្លេស