លោកស្រី ប៊ូ លីដា

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

លោកស្រី ប៊ូ លីដា ចូលបម្រើការងារជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល ហើយជាសមាជិកថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងគ្រប់គ្រងការងារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល។ លោកស្រីគឺជាអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការដែលមានបទពិសោធន៍ជិត ១៦ឆ្នាំ ជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក។ លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ការងារប្រតិបត្តិការ និងការងារគ្រប់គ្រងថវិការជំនួយ។ លោកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតលើជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគា នៅកម្ពុជា។