អាជ្ញាកណ្ដាល យូ សួនទី

មុខងារបច្ចុប្បន្នៈ       អ្នកពិគ្រោះយោបល់ឯករាជ្យ

 

ប្រវត្តិសង្ខេបៈ ផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់ដល់អង្គការជីធីហ្សិត (GTZ)  ក្រុមប្រឹក្សាស្តារនីតិសម្បទានិង
អភិវឌ្ឍកម្ពុជា (CRDB) របស់ IUCN ដែលជាសហជីពអភិវឌ្ឍពិភពលោកនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP), មន្រ្តីអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនតំបន់មេគង្គ
(MPDF), កម្មវិធីផ្តល់លទ្ធភាពធុរកិច្ច ដែលជាកម្មវិធីផ្តោតលើកិច្ចពិភាក្សា និងការតស៊ូមតិអំពីគោល
នយោបាយ  ទីប្រឹក្សាច្បាប់ និងពន្ធដារ (Dirksen   Flipse Doran & Le – DFDL)ដែលមានការងារ
ពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងការងារ ពន្ធដារ និងវិនិយោគ, អ្នកពិគ្រោះ យោបល់ ជាន់ខ្ពស់(Pricewaterhouse
Coopers, Cambodia) ដែលមានការងារផ្តល់សេវាកម្មពិគ្រោះ យោបល់ បញ្ហាពន្ធដារ និងការតាមដាន
ការអនុវត្តច្បាប់ការងារតាមបណ្តាលរោងចក្រនានា, និងជាមន្រ្តីជំនួយ ផ្នែកច្បាប់ (UNDP)

 

កម្រិតវប្បធម៌ៈ         បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ (សាលាកិច្ចការសាធារណៈនិង
អន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យខូឡុំបៀរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក) ក្រោមជំនួយរួមរបស់កម្មវិធី
អាហាររូបករណ៍ឧត្តមសិក្សាជប៉ុន និងធនាគារពិភពលោក (JJ/WBGSP), បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ច្បាប់ និងវិញ្ញាបនបត្រច្បាប់ពន្ធដារ (សាលាច្បាប់ ជេមស៍ប៊ីសលីនៃសាកលវិទ្យាល័យថេមផលរបស់
សហរដ្ឋអាមេរិក) ក្រោមជំនួយហ្វុលប្រាយ, បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ (សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងសាកលវិទ្យាល័យសានហ្រ្វាន់ស៊ីសកូ), បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច (មហាវិទ្យាល័យធុរកិច្ចនៃសាកល វិទ្យាល័យសាន់ហ្រ្វាន់ស៊ីសកូ និងសាកលវិទ្យាល័យជចថោន), វិញ្ញាបនបត្របណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ការងារ (ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា)

 

ភាសាៈ         ខ្មែរ អង់គ្លេស