វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពី “តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ និងការចរចាអនុសញ្ញារួម និងការគ្រប់គ្រងជម្លោះការងារនៅកន្លែងធ្វើការ”

Share with :
ភ្នំពេញ៖ នាថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃស្ដីអំពី “តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ និងការចរចាអនុសញ្ញារួម និងការគ្រប់គ្រងជម្លោះការងារនៅកន្លែងធ្វើការ” ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប ៣១ នាក់ (ស្ត្រី ២៣នាក់) មកពីរោងចក្រចំនួនបីរួមមាន SporTex Industrial Co,.LTD, SEES Global និងHorizon Outdoor។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានផ្ដល់បទឧទ្ទេសដោយលោក វ៉ា ម៉ូនីកា នាយកប្រតិបត្តិរង នៃ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងលោក ហួ ឆៃឡេង ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងបណ្តុះបណ្តាល នៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ។

វគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ៖
– តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារ និងការចរចាអនុសញ្ញារួម។
– ប្រភេទនៃទំនាស់ បញ្ហាចំបងៗដែលអាចបង្កឱ្យមានទំនាស់ វិធីសាស្ត្រ និងវិភាគទំនាស់នៅកន្លែងធ្វើការ ។
ជាលទ្ធផលនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល សិក្ខាកាមទាំងអស់មានភាពរីករាយ និងមានភាពជឿជាក់ក្នុងការរក្សាឱ្យបាននូវសុខដុមរមនានៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគាត់។