ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំទូទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលប្រចាំឆ្នាំ២០២២ (GMA 2022)

ភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានរៀបចំ កិច្ចប្រជុំទូទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងគណៈគ្រប់គ្រងមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល សរុបចំនួន ២១នាក់ (ចូលរួមផ្ទាល់ចំនួន១៥នាក់ និងតាមអនឡាញចំនួន០៥ នាក់)។ កិច្ចប្រជុំបានធ្វើការពិភាក្សាលើចំណុចសំខាន់ដូចខាងក្រោម៖ ១) ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសំណុំរឿងដែលបានដោះស្រាយនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល២) របាយការណ៍សង្ខេបអំពីកិច្ចត្រៀមលក្ខណៈនៃមូលនិធិ និងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលសម្រាប់ចូលរួមដោះស្រាយវិវាទបុគ្គល ៣) របាយការណ៍សង្ខេបអំពីសំណើទម្រង់ស្ថាប័ន នៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ៤) ការបង្ហាញអំពីនីតិវិធីនៃការឈរឈ្មោះ និងការជ្រើសរើសជាសមាជិកអាជ្ញាកណ្តាលរួមក្រុមជាលក្ខណៈចំពោះកិច្ចថ្មី (new ad-hoc Fullbench) កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាបានប្រព្រឹត្តិទៅប្រកបដោយភាពសិ្នទ្ធស្នាលដោយមានការចូលរួមពិភាក្សាផ្តល់យោបល់ពីអ្នកចូលរួម ដែលរួមចំណែកធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។

ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពី “តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ និងការចរចាអនុសញ្ញារួម និងការគ្រប់គ្រងជម្លោះការងារនៅកន្លែងធ្វើការ”

ភ្នំពេញ៖ នាថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃស្ដីអំពី “តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់និយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ និងការចរចាអនុសញ្ញារួម និងការគ្រប់គ្រងជម្លោះការងារនៅកន្លែងធ្វើការ” ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប ៣១ នាក់ (ស្ត្រី ២៣នាក់) មកពីរោងចក្រចំនួនបីរួមមាន SporTex Industrial Co,.LTD, SEES Global និងHorizon Outdoor។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានផ្ដល់បទឧទ្ទេសដោយលោក វ៉ា ម៉ូនីកា នាយកប្រតិបត្តិរង នៃ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងលោក ហួ ឆៃឡេង ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងបណ្តុះបណ្តាល …Read More>>>