ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានបន្តរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងអស់ និងមន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងលើសមិទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាំងក្នុង និងក្រៅអង្គភាព។ កិច្ចប្រជុំនេះ មានការចូលរួមពីបុគ្គលិកចំនួន ១៩ នាក់ (ស្រី១០នាក់) និងមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានចំនួន០១នាក់ (ស្រី០០នាក់)។ បុគ្គលិកនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងមន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារ តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងបានចូលរួមអបអរសាទរសមិទ្ធផលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ និងបានចូលរួមកសាងសាមគ្គីភាពក្រុមឆ្ពោះទៅសម្រេចផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤។

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការបង្ការនិងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តកណ្តាល: នាថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានបន្តរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គ២ នៃកម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ក្រោមប្រធានបទ “យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ” ដល់តំណាងនិយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីព នៅក្នុងរោងចក្រ Starlight ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៧នាក់ (ស្រី១នាក់)។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គ២ នេះ ផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖ ១. យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ ២. ទម្រង់នៃយន្តការកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ ៣. នីតិវិធីបណ្ដឹងសាទុក្ខនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសដែលមានប្រសិទ្ធភាព និង ៤. យន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជា សិក្ខាកាមបានទទួលនូវចំណេះដឹង និងជំនាញក្នុងការអនុវត្ត “យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ” …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការបង្ការនិងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តកណ្តាល: នាថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គ២ នៃកម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ក្រោមប្រធានបទ “យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ” ដល់តំណាងនិយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីព នៅក្នុងរោងចក្រ Hoplok (Cambodia) ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៥នាក់ (ស្រី៨នាក់)។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គ២ នេះ ផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖ ១. យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ ២. ទម្រង់នៃយន្តការកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ ៣. នីតិវិធីបណ្ដឹងសាទុក្ខនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសដែលមានប្រសិទ្ធភាព និង ៤. យន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជា សិក្ខាកាមបានទទួលនូវចំណេះដឹងថ្មីៗ ក្នុងការអនុវត្ត “យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ” …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការបង្ការនិងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តកណ្តាល: នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គ២ នៃកម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ក្រោមប្រធានបទ “យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ” ដល់តំណាងនិយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីព នៅក្នុងរោងចក្រ Grace Glory Cambodia ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១១នាក់ (ស្រី៤នាក់)។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គ២ នេះ ផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖ ១. យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ ២. ទម្រង់នៃយន្តការកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ ៣. នីតិវិធីបណ្ដឹងសាទុក្ខនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសដែលមានប្រសិទ្ធភាព និង ៤. យន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជា សិក្ខាកាមបានទទួលនូវចំណេះដឹងថ្មីៗ ក្នុងការអនុវត្ត …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៖ នាថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល បានបន្តសហការជាមួយរោងចក្រ Can Sport Shoes ក្នុងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលម៉ូឌុលទី៣ ស្ដីអំពី “ការប្រាស្រ័យទាក់ទងសម្រាប់ការចរចានៅកន្លែងធ្វើការ” ដល់តំណាងនិយោជក កម្មករនិយោជិត និង សហជីព សរុបចំនួន២៨នាក់ (ស្រី១៥នាក់)។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើ៖ – និយមន័យនៃការចរចា – ប្រភេទនៃការចរចា – ពេលវេលាដែលសមស្របសម្រាប់ការចរចា – ជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង ដើម្បីអោយការចរចាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សិក្ខាកាមបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម តាមរយៈក្រុមពិភាក្សា និងការចែក រំលែកបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងពីការចរចា ដែលជាការផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃមេរៀន។ សិក្ខាកាមទាំងអស់បានបង្ហាញនូវភាពរីកចម្រើន …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តកណ្តាល៖ នាថ្ងៃពុធ ទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល បានបន្តសហការជាមួយរោងចក្រ IK Apparel ក្នុងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលម៉ូឌុលទី៣ ស្ដីអំពី “ការប្រាស្រ័យទាក់ទងសម្រាប់ការចរចានៅកន្លែងធ្វើការ” ដល់តំណាងនិយោជក កម្មករនិយោជិត និង សហជីព សរុបចំនួន១៩នាក់ (ស្រី១០នាក់)។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើ៖ – និយមន័យនៃការចរចា – ប្រភេទនៃការចរចា – ពេលវេលាដែលសមស្របសម្រាប់ការចរចា – ជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង ដើម្បីអោយការចរចាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សិក្ខាកាមបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម តាមរយៈក្រុមពិភាក្សា និងការចែក រំលែកបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងពីការចរចា ដែលជាការផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃមេរៀន។ សិក្ខាកាមទាំងអស់បានបង្ហាញនូវភាពរីកចម្រើន ទាំងចំណេះដឹង …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីជួបជុំប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល

សៀមរាប៖ នាថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អាជ្ញាកណ្តាលចំនួន ១៧ នាក់ (ស្រី ០៤នាក់) មន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលចំនួន 0៣នាក់ (ស្រី ០១នាក់) និងបុគ្គលិកមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ចំនួន ២១នាក់ (ស្រី១២នាក់) (សរុប ៤១នាក់ ស្រី ១៧នាក់)។ កិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ រួមមាន៖ ទី១) ការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈដល់សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គល ដោយផ្តោតលើកំហុស ការមិនស្តាប់បង្គាប់ និងការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៃកិច្ចសន្យា។ ទី២) …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តកណ្តាល៖ នាថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានបន្តរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គ១ នៃកម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ក្រោមប្រធានបទ “ការកសាងទំនាក់ទំនងការងារ” ដល់តំណាងនិយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីព នៅក្នុងរោងចក្រ Hoplok (Cambodia) ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៥នាក់ (ស្រី៨នាក់)។ នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គ១ នេះ ផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ ១. អត្ថន័យនៃការទំនាក់ទំនងការងារ ២. របៀបនៃការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ និងរឹងមាំនៅក្នុង រោងចក្រសហគ្រាស ៣. តួអង្គសំខាន់ៗដែលរួមចំណែកក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ និងរឹងមាំ និង ៤. ការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មករនិយោជិត …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការបង្ការនិងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅ កន្លែងធ្វើការ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ: នាថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គ២ នៃកម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ក្រោមប្រធានបទ “យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ” ដល់តំណាងនិយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីព នៅក្នុងរោងចក្រ Peninsula Apparel ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៥នាក់ (ស្រី៨នាក់)។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គ២ នេះ ផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖ ១. យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ ២. ទម្រង់នៃយន្តការកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ ៣. នីតិវិធីបណ្ដឹងសាទុក្ខនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសដែលមានប្រសិទ្ធភាព និង ៤. យន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជា សិក្ខាកាមបានទទួលនូវចំណេះដឹងថ្មីៗ ក្នុងការអនុវត្ត “យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ” …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តកោះកុង៖ នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល បានបន្តសហការជាមួយរោងចក្រខេខេអិន អឹបផារ៉ែល ក្នុងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលម៉ូឌុលទី៤ ស្ដីពី “ការគ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយទំនាស់/បញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការ” ជូនដល់តំណាងនិយោជក សហជីព និងតំណាងកម្មករនិយោជិត សរុបចំនួន ២៦នាក់ (ស្រី១០នាក់)។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើ 1) ប្រភពនៃទំនាស់/បញ្ហា, 2) វដ្តនៃទំនាស់/បញ្ហា និងវិធីសាស្រ្តវិភាគបញ្ហា, និង៣)ការកសាងផែនការក្នុងការគ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយទំនាស់/បញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការ។ សិក្ខាកាមបានពិភាក្សាលម្អិតពីប្រភពនៃទំនាស់/បញ្ហា វដ្តនៃទំនាស់/បញ្ហា និងវិធីសាស្រ្តវិភាគបញ្ហា និងការកសាងផែនការក្នុងការគ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយទំនាស់/បញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀន តំណាងនិយោជក សហជីព និងតំណាងកម្មករនិយោជិតចូលរួមទាំងអស់ …Read More>>>