ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តតាកែវ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល សហការជាមួយរោងចក្រ ប្រាយ ហ្ល្វាស ស៊ីង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលម៉ូឌុលទី២ ស្ដីពី “យន្ដការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ” ជូនដល់តំណាងនិយោជក សហជីព និងតំណាងកម្មករនិយោជិត សរុបចំនួន ១៣នាក់ (ស្រី៨នាក់)។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើ – យន្តការកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ – ទម្រង់នៃយន្តការកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ – នីតិវិធីបណ្ដឹងសារទុក្ខ និង – យន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជា។ សិក្ខាកាមបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅកន្លែងការងារ ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមេរៀនយ៉ាងសកម្ម ហើយមានភាពសុទិដ្ឋិនិយមសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលម៉ូឌុល៣ នៅខែក្រោយ។

ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល និងបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល និងបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង” ជូនដល់និស្សិតច្បាប់ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន មេធាវី និងមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសរុបចំនួន ២៧នាក់ (ស្ត្រី ៨នាក់)។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានការធ្វើបទបង្ហាញដោយលោកអាជ្ញាកណ្ដាល កុយ នាម, លោកស្រី គង់ សុវាចា មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល, កញ្ញា ប៉ាត អង  និងអ្នកស្រី ហ៊ុយ សម្បត្តិ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេវាច្បាប់ នៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល។ តាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ សិក្ខាកាមបានទទួលចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួម និងបច្ចេកទេសសំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំសំណុំរឿង …Read More>>>