ព័ត៌មាន

វេទិកាសមាជិក ស្តីពី “តួនាទី និងប្រសិទ្ធភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម) ក្នុងយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា”

ភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ម៉ែន និម្មិត នាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានចូលរួមជាវាគ្មិន ក្នុងវេទិកាសមាជិក ស្តីពី “តួនាទី និងប្រសិទ្ធភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម (ម.ជ.ម) ក្នុងយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា” ដែលរៀបចំឡើងដោយ សហព័ន្ធនិយោជក និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (CAMFEBA) នៅឯសណ្ឋាគារ អូឡាំព្យាស៊ីធី។ លោក ម៉ែន និម្មិត បានធ្វើបទបង្ហាញសង្ខេបអំពីតួនាទី និងប្រសិទ្ធភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញា កណ្តាល ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២២ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានដោះស្រាយវិវាទការងារដែលបានបញ្ជូនមកពីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចំនួន ៣០៤២សំណុំរឿង …Read More>>>