ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអាជ្ញាកណ្តាល មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាន និងបុគ្គលិកមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល លើការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គល

ភ្នំពេញ៖ នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានអញ្ជើញលោកអាជ្ញាកណ្តាល រីឆាត ហ្វិនឈ័រ (Richard D. Fincher) ជាអាជ្ញាកណ្តាលដោះស្រាយវិវាទនៅកន្លែងការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិច ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអាជ្ញាកណ្តាល មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាន និងបុគ្គលិកមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលលើការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គល ដោយមានការចូលរួមពីលោក លោកស្រីអាជ្ញាកណ្តាលចំនួន ១០នាក់ (ស្រី៣នាក់), លោកប្រធាន និងមន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋាន ចំនួន ២នាក់ (ស្រី១នាក់), បុគ្គលិកនៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលចំនួន ១៧នាក់ (ស្រី៩នាក់) រួមទាំងនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell សហរដ្ឋអាមេរិច ចំនួន៩នាក់ (ស្រី៩នាក់)។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតលើចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ ១). លទ្ធភាពអាជ្ញាកណ្តាល …Read More>>>