ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ នាថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានបន្តរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គ១ នៃកម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ក្រោមប្រធានបទ “ការកសាងទំនាក់ទំនងការងារ” ដល់តំណាងនិយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីព នៅក្នុងរោងចក្រ Peninsula Apparel ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៥នាក់ (ស្រី៨នាក់)។ នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គ១ នេះ ផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ ១. អត្ថន័យនៃការទំនាក់ទំនងការងារ ២. របៀបនៃការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ និងរឹងមាំនៅក្នុង រោងចក្រសហគ្រាស ៣. តួអង្គសំខាន់ៗដែលរួមចំណែកក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ និងរឹងមាំ និង ៤. ការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មករនិយោជិត …Read More>>>

ព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាស្តីពី “នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច បានរៀបសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល” ជូនដល់និស្សិតដែលកំពុងសិក្សាក្នុងកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្រ្តជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន១១៧នាក់ (ស្រី ៨០នាក់)។ សិក្ខាសាលានេះធ្វើបទឧទ្ទេសនាមដោយលោកស្រីអាជ្ញាកណ្តាល ស៊ីន គីមស៊ាន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ តាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ សិក្ខាកាមទាំងអស់បានទទួលចំណេះដឹង តាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ក៏ដូចជាការដោះស្រាយវិវាទការងារក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា។

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តកោះកុង៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែសីហា មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល បានបន្តសហការជាមួយរោងចក្រ KKN Apparel ក្នុងការផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលមេរៀន (ម៉ូឌុល) ទី៣ ស្ដីអំពី “ការប្រាស្រ័យទាក់ទងសម្រាប់ការ ចរចានៅកន្លែងធ្វើការ” ដល់តំណាងនិយោជក កម្មករនិយោជិត និង សហជីព សរុបចំនួន២៦នាក់ (ស្រី១០នាក់)។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើ៖ – និយមន័យនៃការចរចា – ប្រភេទនៃការចរចា – ពេលវេលាដែលសមស្របសម្រាប់ការចរចា – ជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង ដើម្បីអោយការចរចាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សិក្ខាកាមបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម តាមរយៈក្រុមពិភាក្សា និងការចែក រំលែកបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងពីការចរចា …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំជាប្រចាំរបស់អាជ្ញាកណ្តាលលើកទី២ ឆ្នាំ២០២៣

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំលើកទី២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ នៅបៃតង សណ្ឋាគារ និងរីសតភ្នំពេញ ដោយមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ និងតាមអនឡាញ ពីអាជ្ញាកណ្តាលចំនួន ១៥នាក់ (ស្រី៤នាក់) និងប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ១នាក់ បុគ្គលិកផ្នែកសេវាច្បាប់ និងផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និងទំនាក់ទំនងនៃមូលនិធិ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលចំនួន ៩នាក់ (ស្រី៦នាក់) ។ កិច្ចប្រជុំផ្តោតលើរបៀបវារៈចំនួន៤ សំខាន់ៗ៖ ១) ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពសំណុំរឿងដែលបានដោះស្រាយនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគិតត្រឹមខែកក្កដា ២) ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវឌ្ឍនភាពការងារក្រោយពីកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំរបស់អាជ្ញា កណ្ដាល(RAM) លើកទី១, សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ជូនក្រសួងការងារ ស្តីអំពីការត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល និងផែនការបង្កើនសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់អាជ្ញាកណ្តាល …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តកណ្តាល៖ នាថ្ងៃសុក្រ ទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានបន្តរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គ១ នៃកម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ក្រោមប្រធានបទ “ការកសាងទំនាក់ទំនងការងារ” ដល់តំណាងនិយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីព នៅក្នុងរោងចក្រ IK Apparel ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៩នាក់ (ស្រី៩នាក់)។ នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គ១ នេះ ផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖ ១. អត្ថន័យនៃការទំនាក់ទំនងការងារ ២. របៀបនៃការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ និងរឹងមាំនៅក្នុង រោងចក្រសហគ្រាស ៣. តួអង្គសំខាន់ៗដែលរួមចំណែកក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ និងរឹងមាំ និង ៤. ការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មករនិយោជិត …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

ខេត្តកោះកុង៖ នាថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គ២ នៃកម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ក្រោមប្រធានបទ “យន្តការនៃកិច្ច សហការនៅកន្លែងធ្វើការ” ដល់តំណាងនិយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីព នៅក្នុងរោងចក្រ KKN Apparel ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២៦នាក់ (ស្រី១០នាក់)។ នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គ២ នេះ ផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖ ១. យន្តការនៃកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ ២. ទម្រង់នៃយន្តការកិច្ចសហការនៅកន្លែងធ្វើការ ៣. នីតិវិធីបណ្ដឹងសារទុក្ខនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសដែលមាន ប្រសិទ្ធភាព និង ៤. យន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជា សិក្ខាកាមបានទទួលនូវចំណេះដឹងថ្មីៗ …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ

កោះកុង៖ នាថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គ១ នៃកម្មវិធីបង្ការ និងដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកន្លែងធ្វើការ ក្រោមប្រធានបទ “ការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ” ដល់តំណាងនិយោជក កម្មករនិយោជិត និងសហជីព នៅក្នុងរោងចក្រ KKN Apparel ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២៧នាក់ (ស្រី១១នាក់)។ នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គ១ នេះ ផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់ៗដូចខាង ក្រោម៖ ១. អត្ថន័យនៃការទំនាក់ទំនងការងារ ២. របៀបនៃការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ និងរឹងមាំនៅក្នុង រោងចក្រសហគ្រាស ៣. តួអង្គសំខាន់ៗដែលរួមចំណែកក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងការងារល្អ និងរឹងមាំ និង ៤. …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣

ព្រះសីហនុ៖ នាថ្ងៃទី២៩ និង៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សា អាជ្ញាកណ្តាល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលឆមាសទី១ នៃ ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក និងមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សា អាជ្ញាកណ្តាល ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបទាំងអស់ចំនួន ១៩នាក់ (ស្រី១១នាក់)។ កិច្ចប្រជុំនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង៖ ១. ពិនិត្យ និងឆ្លុះបញ្ចាំងលើការអនុវត្តសកម្មភាពកន្លងមក និងកត់ត្រានូវទិន្នផល ដែលជាលទ្ធផលសម្រេចបាន និងផលប៉ះពាល់របស់គម្រោង។ ២. រៀបចំផែនការអនុវត្តឱ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ឆមាសទី២ នៃឆ្នាំ២០២៣។ ៣. ពិនិត្យមើលបញ្ហាប្រឈម សំណូមពរ និងចំណុចដែលបានរៀនសូត្រ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តសកម្មភាព និងការចងក្រងជាឯកសារ សម្រាប់រៀបគម្រោងនាថ្ងៃអនាគត។ កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងការបង្ហាត់បង្ហាញដល់បុគ្គលិកស្តីពី “Logical Framework Approach”

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញា កណ្តាលបានបន្តរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល និងបង្ហាត់បង្ហាញស្តីពី “Logical Framework Approach” ដល់ បុគ្គលិក និងមន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលជាលើកទី៣ ក្នុង គោលបំណងបន្តបង្កើន ចំណេះដឹងរបស់បុគ្គលិក អោយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ តាមជំហ៊ាន នីមួយៗ នៃប្រធានបទខាងលើ ដោយមានបុគ្គលិកចូលរួមសរុប ចំនួន ២១ នាក់ (ស្រី១៣នាក់) ។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងបង្ហាត់បង្ហាញលើកទី៣នេះ គឺផ្តោតទៅលើការ វិភាគផែនការសកម្មភាព ធនធាន …Read More>>>

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល និងបង្ហាត់បង្ហាញដល់បុគ្គលិក ស្តីពី “Logical Framework Approach”

ភ្នំពេញ៖ នាថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល បានរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល និងបង្ហាត់បង្ហាញដល់បុគ្គលិក ស្តីពី “Logical Framework Approach” តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ដោយមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលចំនួន ១៨ នាក់ និងមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ចំនួន ០៣ នាក់ (ស្រី១២នាក់) និងមានលោក ម៉ែន និម្មិត នាយកប្រតិបត្តិ នៃមូល និធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ជាអ្នកសម្របសម្រួល។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តោតលើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីរបៀបក្នុងការ អភិវឌ្ឍគម្រោង ដែលផ្តើមចេញពីការវិភាគបរិបទ ការវិភាគអ្នកពាក់ព័ន្ធ ការវិភាគលើបញ្ហាស្នូល ឬសគល់នៃបញ្ហា និងឥទ្ធិពលនានានៃបញ្ហា ដែលគួរតែត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរអោយទៅជាគោលបំណងជាក់លាក់របស់ …Read More>>>