ហ្គេប អ៊ីន

 

បច្ចុប្បន្ននេះហ្គេប អ៊ីនផ្តល់គាំទ្រគម្រោងចំនួនពីរ ដែលត្រូវបានរៀបចំ និងអនុវត្តដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ គម្រោងទាំងពីរនោះមានដូចជា ការលើកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាសង្គមដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងក្នុងន័យស្ថាបនា និងកម្មវិធិវិទ្យុ “កម្មករល្អ ថៅកែល្អ” ជាកម្មវិធីដែលផ្តល់កិច្ចសន្ទនាឆ្លើយឆ្លងមួយដែលប្រជាជនទូទៅអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទសួរសំនួរទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងការងារទៅកាន់វាគ្មិនជំនាញនៅក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ហ្គេប អ៊ីនក៏បានផ្តល់ថវិកាដល់គម្រោងកសាងសមត្ថភាព និងចំណេះដឹងស្តីពីយន្តការមជ្ឈត្តការវិវាទការងាររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ ហ្គេបបានចូលរួមវិភាគទានសប្បុរសធម៌ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ២០១៣ និង២០១៤ ផងដែរ។