អាជ្ញាកណ្តាល អន ណន

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ ទីប្រឹក្សារបស់សមាគមសិទ្ធិកម្មករ ដែលមានទីតាំងធំ នៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី(សហរដ្ឋអាមេរិក)។

ប្រវត្ដិសង្ខេប៖ 

  •    –   ទីប្រឹក្សាមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកកាំង សំរាប់សាមគ្គីភាពការងារអន្ដរជាតិ (ACILS)។
  •    –   អតីតប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់ នៃអង្គការការងារកម្ពុជា។
  •    –   គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាល នៃសម្ព័ន្ធអង្គការហ្វឹកហ្វឺនការងារកម្ពុជា។
  •    –   ការងារជាមួយនឹងអង្គការការងារកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កម្មករ ផ្ដល់ទីប្រឹក្សាដល់សហជីព និងការដោះស្រាយវិវាទការងារ។
  •    –   បង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេស (សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និង  វិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសកម្ពុជា)។

 

កំរិតវប្បធម៌៖  

  •    –   បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រ(សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និង វិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសកម្ពុជា),
  •    –   បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្ដ្រ (សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម),
  •    –   បញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើន អំពីច្បាប់ការងារ ពីសាកលវិទ្យាល័យ សានហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ នៅក្រុងភ្នំពេញ និង
  •    –   វគ្គដោះស្រាយវិវាទ ពីវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

 

ភាសា៖               ខ្មែរ អង់គ្លេស (ស្ទាត់ជំនាញ)។