អាជ្ញាកណ្ដាល អាំង អេងថុង

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ មេធាវី, សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

ប្រវត្ដិសង្ខេប៖ 

  •    –   អតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវី,
  •    –   អតីតប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា,
  •    –   អតីតស្ថាបនិក និងអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា​(ADHOC),
  •    –   សមាជិកស្ថាបនិកអង្គការ COMFREL
  •    –   អតីតបុគ្គលិក រាជាយស្ម័យាន្ដនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា,
  •    –   អតីតប្រធានផ្នែកផ្តល់សម្ភារៈរថ និងភណ្ឌាគារ រាជាយស្ម័យយានកម្ពុជា
  •    –   អតីតប្រធានគ្រប់គ្រងថវិកាសាងសង់ផ្លូវដែកពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុ,
  •    –   អតីតប្រធានដឹកនាំវិវាទកិច្ចការរបស់រាជាយស្ម័យយានកម្ពុជា។
  •    –   អតីតសាស្ដ្រាចារ្យភាសាបារាំង។

 

កំរិតវប្បធម៌៖  បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ (មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច, ភ្នំពេញ, ឆ្នាំ១៩៦៥)

 

ភាសា៖  ខ្មែរ បារាំង (ស្ទាត់ជំនាញ) និង អង់គ្លេស(មធ្យម)។