អាជ្ញាកណ្តាល អាន វីរៈ

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖       ប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ​នៃមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល, មេធាវី, សមាជិកនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

ប្រវត្តិសង្ខេប៖    នាយិការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាហរណកម្មធនធានឆ្ពោះទៅគុណភាព, ប្រធានកម្មវិធីច្បាប់ការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សហគមន៍, បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ការងារ ជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទង ជំនាញចរចា និងជំនាញដោះស្រាយវិវាទការងារច្រើនជាង៤០០វគ្គ, បានធ្វើសវនកម្មអំពីការ គោរពច្បាប់សម្រាប់អ្នកបញ្ជាទិញអន្តរជាតិដូចជា Nike & Adidas Group និងផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់អំពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក​របស់សហគ្រាស ដែលផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដល់អ្នកបញ្ជាទិញទាំងនោះ។

 

កម្រិតវប្បធម៌៖   

  •    –   បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច​ (សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង),
  •    –   បញ្ញវ័ន្តស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យមីឈីហ្គេនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក,
  •    –   ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពីជំនាញចរចា​ និងសន្ធានកម្មនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី,
  •    –   បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រ (មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ច នៅរាជធានីភ្នំពេញ)។

 

ភាសា៖     ខ្មែរ និងអង់គ្លេស (ស្ទាត់ជំនាញ)។