អាជ្ញាកណ្ដាល ញាន សុមុន្និន្ទ

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ មជ្ឈត្តករពាណិជ្ជកម្ម, អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ច, ភ្នាក់ងារតំណាងឯករាជ្យនៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

 

សាវតាសង្ខេប៖     ជំនាញការផ្នែកតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់​ និងអភិបាលកិច្ចក្នុងគម្រោងនានាដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអ្នកផ្តល់ជំនួយ,  អ្នកឯកទេសផ្នែកច្បាប់ភូមិបាល និងគោលនយោបាយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់គម្រោង, គ្រូបណ្តុះ បណ្តាលច្បាប់ និងការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ,  អ្នកបកប្រែភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស, ​និងប្រធាន/អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ និងទំនាក់ទំនងទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួន។

 

កម្រិតវប្បធម៌៖

  •    –   បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអភិបាលកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ (នៅ វិទ្យាស្ថានសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យ Sussex  ចក្រភពអង់គ្លេស),
  •    –   បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រោយឧត្តមសិក្សាស្តីពីកាលានុវត្តភាពរបស់  វិស័យសាធារណៈ និងឯកជនក្នុងការរៀបចំកែលម្អរទីក្រុងឡើងវិញ (នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាលំនៅឋាន នៃសាកលវិទ្យាល័យ Erasmus ប្រទេសហូឡង់),
  •    –   បញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់កម្រិតក្រោយឧត្តមសិក្សា​ (នៅសាលាច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិក),
  •    –   បរិញ្ញាបត្រនីតិ (ច្បាប់) (នៅវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង ប្រទេសកម្ពុជា) និង
  •    –   បរិញ្ញាបត្រ ភូមិវិទ្យា (នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា)។

 

ភាសា៖  ខ្មែរ អង់គ្លេស និង ថៃ (ស្ទាត់ជំនាញ)។

 

សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោក ញាន សុមុន្និន្ទ សូមចូល​ទៅកាន់គេហទំព័រនេះ៖ ជីវប្រវត្តិរបស់លោក ញាន សុមុន្និន្ទ