អាជ្ញាកណ្ដាល វ៉ែន ពៅ

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ មេធាវីនៅការិយាល័យមេធាវីខ្មែរនិងសហការី, មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (ECCC)

 

ប្រវត្ដិសង្ខេប៖   ទីប្រឹក្សាច្បាប់ (សាខារបស់ Danny C. Campbell Professional Corporation ប្រចាំនៅកម្ពុជា), មេធាវីនៅការិយាល័យក្រុមមេធាវីកម្ពុជា, ប្រធានការិយាល័យការពារសិទ្ធិកុមារនៅគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, អតីតជំនួយការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទិដ្ឋិការជនអន្ដោប្រវេសន៍ ផ្នែកកុងស៊ុលនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា, សមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 

កំរិតវប្បធម៌៖ 

  •    –   បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នីតិសាស្ត្រ (ច្បាប់) ជំនាញនីតិឯកជន) (សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច ភ្នំពេញ),
  •    –   បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រ (ច្បាប់) (មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច ភ្នំពេញ),
  •    –   វិញ្ញាបនបត្រផ្នែកប្រវត្ដិវិទ្យា និងភូមិវិទ្យា  និងវិញ្ញាបនបត្រ ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ (ប្រទេសថៃ)។

 

ភាសា៖   ខ្មែរ និងអង់គ្លេស (ស្ទាត់ជំនាញ)។