អាជ្ញាកណ្ដាល គល់ វឌ្ឍនា

មុខងារបច្ចុប្បន្នៈ       អគ្គលេខាធិការរង នៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា។

 

ប្រវត្ដិសង្ខេបៈ បទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ ទាក់ទងនឹងការការពារតំបន់ និង សហគមន៍ដោយ ផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងប្រភពធនធានធម្មជាតិ។ បទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ខ្នាតតូចក្នុង
វិស័យនាំចេញ និងលក់រាយ។ រៀបចំស្រាវជ្រាវ ឯកសារគោលនយោបាយទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង
ប្រភពធនធានធម្មជាតិ និងតំបន់ការពារ និង  ព្រៃឈើសម្រាប់ការ ការពារ។

 

កំរិតវប្បធម៌ៈ  បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ដ្រផ្នែកដីស្រទាប់លើ (ប្រទេសបែលហិ្សក)។ បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ដ្រព្រៃឈើ (សាកលវិទ្យាល័យកសិកម្ម ភ្នំពេញ)។

 

ភាសាៈ         ខ្មែរ អង់គ្លេស