លោក ញាន សុមុន្និន្ទ

 

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ មេធាវី មជ្ឈត្តករពាណិជ្ជកម្ម សន្ធានការី អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់ និងអភិបាលកិច្ច

សាវតាសង្ខេប៖     ជំនាញការផ្នែកតាក់តែងកិច្ចសន្យាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងអភិបាលកិច្ច អ្នកឯកទេសផ្នែកច្បាប់ភូមិបាល ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម និងការងារ ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ការបកប្រែភាសាខ្មែរ-អង់គ្លេស និងការគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ និងទំនាក់ទំនង ទីផ្សារ។

 

កម្រិតវប្បធម៌៖

  •    –  បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអភិបាលកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ (នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យ Sussex ចក្រភពអង់គ្លេស),
  •    –   បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រោយឧត្តមសិក្សាស្តីពីកាលានុវត្តភាពរបស់វិស័យសាធារណៈ និងឯកជនក្នុងការរៀបចំកែលម្អរទីក្រុងឡើងវិញ (នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាលំនៅឋាន នៃសាកលវិទ្យាល័យ Erasmus ប្រទេសហូឡង់),
  •    –  បញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់កម្រិតក្រោយឧត្តមសិក្សា​ (នៅសាលាច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិក),
  •    –  បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ (នៅវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង ប្រទេសកម្ពុជា) និង
  •    –  បរិញ្ញាបត្រភូមិវិទ្យា (នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា)។

 

ភាសា៖  ខ្មែរ អង់គ្លេស និង ថៃ (ស្ទាត់ជំនាញ)។

លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៨៦ ៦១ ៣៣ ១៣/០១២ ៥៣ ៩៧ ១៤

អ៊ីម៉ែល៖ somunin2021@gmail.com