ព័ត៌មាន

ACF បានរៀបចំវគ្គសំណួរ-ចម្លើយ ស្តីពីការកសាង និងដំណើរការស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល សម្រាប់និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Chuo ប្រទេសជប៉ុន

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យឈូ ប្រទេសជប៉ុន បានរៀបចំវេទិកាសំណួរចម្លើយតាមប្រព័ន្ធហ្ស៊ូម សម្រាប់ក្រុមនិស្សិតច្បាប់របស់សាកលវិទ្យាល័យ បន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីឌីអូមេរៀនដែលផ្តល់ជូនកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅដោយលោក ម៉ែន និម្មិត នាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល។ លោកនាយកបានឆ្លើយនឹងសំណួរសំខាន់ៗដែលបានលើកឡើងដោយក្រុមនិស្សិត។ ចំណុចសំខាន់ៗដែលបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាសំណួរចម្លើយនេះរួមមាន៖ ការធានាបានឯករាជ្យភាព និងក្រមសីលធម៌របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល, ការធ្វើសវនាការ និងការចេញសេចក្តីបង្គាប់, ការយល់ដឹងរបស់ភាគីវិវាទ និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យការងារអំពីសេចក្តីបង្គាប់, ភាពខុសគ្នានៃសេចក្តីបង្គាប់ជាប់កាតព្វកិច្ច និងមិនជាប់កាតព្វកិច្ច, ទម្រង់នៃវិវាទ និងសំណុំរឿងដែលបានដោះស្រាយញឹកញាប់ដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលជាដើម។ មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលជានិច្ចកាលបានសម្របសម្រួលរៀបចំឱ្យមានការចែករំលែកនូវ ចំណេះដឹង និងបទពិសោធទាក់ទងនឹងការដោះសា្រយវិវាទការងារ សម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងក្នុងតំបន់ ដើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងពីភាពជោគជ័យនៃយន្តការដោះស្រាយវិវាទការងារដោយ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនៅកម្ពុជា។