អាជ្ញាកណ្ដាល វង្ស វណ្ណា

មុខងារបច្ចុប្បន្ន៖ មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍

 

ប្រវត្ដិសង្ខេប៖   បទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ការងាររយៈពេល៣០ឆ្នាំនៅក្រសួងការងារ។ បំរើការ ជាប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ របស់ក្រសួងការងារ​រយៈពេល​៧ឆ្នាំ។ អភិបាលការងារក្នុងចុងទសវត្សរ៍ ១៩៦០។ រួមចំណែកក្នុងការរៀបចំសេចក្ដីព្រាង​បទដ្ឋានរដ្ឋបាលទាក់ទងនឹងច្បាប់ការងារឆ្នាំ១៩៩២  និងច្បាប់ស្ដីពីការងារ ឆ្នាំ១៩៩៧។ អតីតអនុប្រធានសមាគមទ្រទ្រង់អក្សរសាស្ដ្រ និងវប្បធម៌ខ្មែរ, សាស្ដ្រាចារ្យច្បាប់ នីតិការងារ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច។

 

កំរិតវប្បធម៌៖   បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច (មហាវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច ភ្នំពេញ)។

 

ភាសា៖  ខ្មែរ បារាំង និងអង់គ្លេស (ស្ទាត់ជំនាញ)។

 

សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែមអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោក វង្ស វណ្ណា សូមចូល​ទៅកាន់គេហទំព័រនេះ៖ ជីវប្រវត្តិរបស់លោក វង្ស វណ្ណា